image

Fenni Mesüliyet Hizmeti

FENNİ MESÜLİYET HİZMETLERİ

Fenni mesul:

Yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine uygun yapılıp yapılmadığını, aldığı eğitime göre denetleyen ve ilgili idareler ile HKMO`ya karşı sorumlu olan büro/şirket sahibi ya da ortağı SHKM`dir.

 

Fenni mesuliyet işleri:

Fenni Mesul: bina ve yapı yükseklik ve konumlarının 3 boyutlu koordinat sisteminde, mimari projeye, yapı aplikasyon projesine, imar planına ve vaziyet planına uygun olarak inşa edilmesine ilişkin yapı sahibi veya vekili ile; yapı denetim kanunu kapsamında kalan yapılarda ise yapı denetim şirketi ile yapılan sözleşme uyarınca SHKMMB tarafından yapılan işlerdir.

 

Fenni mesul sicil defteri:

Fenni Mesulün sorumlusu olduğu işlerin izlenmesi için hazırlanan kayıt defteridir. Bu defter Fenni Mesuliyeti üstlenilen yapının bulunduğu il/ilçenin şube/temsilciliğindeki Oda birimi yetkililerince doldurulur ve kayıtları ilgilisince HKMO-BİS üzerinden görülebilir.

 

HKM:

Harita ve Kadastro Mühendisi, Harita Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Geomatik Mühendisi veya bu alandaki yüksek mühendislerdir.

 

HKMO:

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasıdır.

 

HKMOBİS:

HKMO Bilgi İşlem Sistemidir.

 

İş bitirme belgesi:

Büro ve şirketlerin, Yapı Aplikasyon Projesi ve Proje Uygulaması veya Fenni Mesuliyetini üstlendiği yapının işverenle yaptığı sözleşme ve idareye verdiği taahhütname koşullarına göre tamamlandığına ilişkin ilgili idareden aldığı yazılı belgedir.

 

İşveren:

Mal sahibi gerçek kişi, kamu veya özel hukuk tüzel kişilikleri ile kanuni vekilleridir.

 

İşyeri teslim tutanağı:

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamı içindeki yapılarda; yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı yapılacak parsele gidilerek yapı denetim şirketince hizmet satın alınan fenni mesul SHKM denetiminde ve ilgili idare nezaretinde; aplikasyon projesi müellifi  ve uygulamacısı SHKM tarafından: kadastral aplikasyon krokisi üretimi aşamasında arsanın arazideki belirlenmiş olan mülkiyet sınır nokta değerlerinin zemindeki işaretlenmiş mülkiyet noktalarına uygunluğunun saptanması ve yapının /yapıların vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesi; aplikasyon kusurlarının giderilmesi; yapı yerinde belirlenen bu noktaların yapılan kesin ölçü değerlerini gösteren aplikasyon krokisinin eklendiği; işyeri tesliminin yapıldığını ve inşai faaliyetlere başlandığını belgeleyen; arsa mülkiyet nokta koordinatlarını ve yapı köşe koordinatlarını (x,y,z) gösteren; müellif SHKM ve yapılan ölçüleri yapı denetim kuruluşu adına denetleyen fenni mesul SHKM, yapı sahibi, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile yapı denetim kuruluşu tarafından kaşelenip, imzalanıp ilgili idaresine sunulan; ilgili idare yetkililerince imzalanıp onaylanan tutanaktır.

 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamı dışındaki yapılar için düzenlenen işyeri teslim tutanağı için de aynı işlem 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

 

Kadastral aplikasyon krokisi:

Parselin tescilli kadastro verilerine göre Tapu Planları Tüzüğü ve BÖHHBÜY`e uygun olarak 5368 Sayılı Yasa ve Yönetmeliği gereğince lisanslandırılan HKM tarafından, bulunmayan yerlerde ise Kadastro Müdürlüklerince araziye uygulaması yapılıp aplikasyon kusurları giderildikten sonra kesinleştirilerek düzenlenen ve imzalanıp onaylanan krokidir.

 

Müellif:

Yapının yürürlükteki kanun, imar planı, parselasyon planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak aldığı eğitime göre Yapı Aplikasyon Projesini düzenleyen ve uygulayan (aplike eden); ilgili idareler ile HKMO`ya karşı sorumlu olan büro/şirket sahibi ya da ortağı SHKM`dir.

 

Müellif sicil defteri:

Müellifin proje ve uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapıya ilişkin işlerin izlenmesi için hazırlanan kayıt defteridir. Bu defter müellifin sorumlusu olduğu yapının bulunduğu il/ilçenin şube/temsilciliğindeki Oda birimi yetkililerince doldurulur ve kayıtları ilgilisince HKMOBİS üzerinden görülebilir.

 

Plan:

Bir cismin yatay bir düzlemle kesildiği varsayılarak çizilen ölçekli ara kesit resmi, yatay kesittir.

 

Parselasyon planı:

imar planının araziye uygulamasından sonra yapılacak rölöve ölçülerine göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemine esas alınan plândır.

 

Proje uygulamacısı ve kontrol elemanı:

Büro/şirket sahibi ya da ortağı yetkili SHKM`nin yapı aplikasyon projesi ve uygulama sorumlusu ile fenni mesulün sorumluluğunda ve denetiminde yapı aplikasyon projesi ve uygulaması ile fenni mesuliyet işlerini yürütecek büro/şirkette bir yıldır çalışan ihaleli işlerde anahtar teknik personel listesinde gösterilmeyen, tam gün istihdam edilen ve üstlenilen işlerin bitimine kadar görev yapacağı taahhüt edilen HKM`dir.

 

Rölöve/ kesin ölçü krokisi:

Yapılan veya yapılmakta olan bir yapının köşe noktaları ve boyutları ölçülerek, köşe noktalarının (x,y,z) değerleri ve noktalar arası boyutları belirtilen ve parsel içindeki konumunu gösteren, yaklaşık ölçekte çizilmiş ölçü krokisidir.

 

SHKM:

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak serbest harita mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinden birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortaklaşa yapan, büro/şirketini HKMO`ya tescil ettirmiş HKM`yi ifade eder.

 

SHKMMB:

Serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri yapmak üzere HKMO`ya kayıt ve tescilini yaptıran vergiye tabi serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişilikleri ifade eder.

 

SHKMMB Oda sicil kayıt belgesi:

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında Yapı Aplikasyon Projesi ve Proje Uygulama Sorumluluğu ile Fenni Mesuliyeti üstlenecek büro ve şirketler adına yetkili SHKM`ye her bir iş için, sicil defterinde faal olan işlem sayısı ve toplam yapı inşaat alanı dikkate alınarak Oda tarafından verilen ve yapılacak yapının ada parsel bilgilerini içeren, ilgili kurumlara ibraz edilen belgedir.

 

TMMOB:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`dir.

 

Toplu yapı:  Bir veya uygulama imar planında belirlenen birden çok imar parseli üzerinde, onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak, altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri ve sosyal tesisler ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı birçok yapıyı ifade eder.

 

Yapı aplikasyon projesi;

Parsele ait kadastral aplikasyon krokisine dayanılarak, vaziyet planına ve bağımsız bölüm planlarına göre yapının araziye ve katlara aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ve imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin,yapı projelerine göre yapı, bağımsız bölümleri, eklenti, müştemilat, teknik altyapı ve parsel köşe nokta koordinatlarının ve yer kontrol noktaları ile röper alınacak noktaların elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının BÖHHBÜY standartlarında üretilerek gösterildiği projeyi ifade eder.

 

Vaziyet planı:

Parsellerde inşa edilecek yapıların, eklentilerinin ve müştemilatın, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve planı,

 

Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler ve bunların kullanış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak onaylı imar planı hükümlerine ve parselasyon planlarına uygun olarak hazırlanmış mimari projede yer alan yerleşim planını, Konum planını, ifade eder.

 

Yapı aplikasyon projesi yapımı ve yapı yerine uygulaması:

Yapı Aplikasyon projesinin hazırlanması ve yapı aplikasyon projesinin yapı yerine aplikasyonunun yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapı sahibi veya vekiliyle yapılan sözleşme uyarınca SHKMMB tarafından gerçekleştirilen işlerdir.

 

Yapı denetim defteri:

Fenni Mesullerin yapının proje ve ekleri ile yapı izin belgesi koşullarına, yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname, standartlar ve ilgili normlara uygun yapılması için, önerilerinin ve uyarılarının yazıldığı inşaat mahallinde tutulan defterdir.

 

TİP Sözleşme:

İçerikleri HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen ve SHKMMB hisse sahibi HKMO`ler tarafından üretecekleri hizmetler için kullanılacak HKMO`nun WEB sayfasından üye şifresi ile alınan iş yapım sözleşmeleridir.

Tasarım & Yönetim; GÜRSOY MEDYA | Site Yönetim Paneli; Yönetim Paneli