Telefon
WhatsApp
 • 15 Ekim 2020, 00:01
Aplikasyon Ölçümleri

APLİKASYON NEDİR ?

                Aplikasyon; “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki data ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

                Aplikasyon krokisi ise; “Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının durağan tesislere ve denetim noktalarına bağlı olarak zeminde alınan röperli ölçülerini gösteren krokiyi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

                2010/4 sayılı genelge aplikasyonu; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde aplikasyon için ilk müracaat bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı yazıhane kurulmamışsa aplikasyon işlemi için müracaat kadastro müdürlüğüne yapılır.

                 Aplikasyon işleminin tescil yönü olmadığından işlem; başvurunun yapıldığı lisanlı yazıhane yahut kadastro müdürlüğünde tamamlanır.

                 Taşınmaz malın maliki veya hissedarlardan biri yukarıda belirtilen belgeler ile beraber bizzat ve yasal temsilcisi aracılığı ile lisanslı ofis yahut kadastro müdürlüğüne talepte bulunulur. (Kamu müessese ve kurumlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.)

 

                Talep lisanslı yazıhane tarafınca karşılanıyorsa;

 • Lisanslı mühendis veya görevlendireceği personel tarafınca, gelen talep değerlendirilir… Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde; talep “Kadastro Teknik Hizmetleri Kayıt Defteri”nekaydedilerek işleme fen kayıt numarası verilir. “TİP SÖZLEŞME” düzenlenerek lisanslı yazıhane yetkilisi ve talep sahibi tarafından karşılıklı imzalanır. (Sözleşmenin aslı büroda arşivlenir.)
 • yıl için belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.
 • Aplikasyon için lüzumlu teknik belgeler kadastro müdürlüğünden temin edilir.

 

                Talep kadastro müdürlüğü tarafınca karşılanıyorsa;

 

 • Kadastro müdürü yahut veya görevlendireceği personel tarafından, gelen talep değerlendirilir. Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde;
 • basar sermayesi gerçekleşme edilip, tahsili sağlanır.
 • Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır.
 • Lisanslı yazıhane veya kadastro müdürlüğü tarafınca; talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.
 • Gerekli araştırma ve ön hazırlıklar yapılır.
 • İşlem yapılacak parselde teknik bir hatanın olup olmadığı denetim edilir. Taşınmaza ilişkin teknik bir hatanın tespiti halinde öncelikle hata ilgili mevzuatınca düzeltilir.
 • Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.
 • Taşınmaz malın hisseli ise, hissedarların hissesi oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
 • Talep sahibi (İlgili birey/kamu kuruluş ve müesseseları …) istem belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile taşınmaz malın mahalline gidilir.
 • Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan köşe noktaları işaretlenir. Zeminde belirlenen parsel köşe noktalarında cephe kontrolü yapılır.
 • Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Düzenlenen krokide aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordinat değerleri ile Tapu Plânları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yöntemine ve haritanın ölçeğine nazaran hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır. Bu kroki yetkili lisanslı büro elemanları veya kadastro elemanları ve ilgilisince imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek kalmamıştır.
 • İlgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonucunda aplikasyon krokisi durumunda olan röperli kroki verilir. Aplikasyon işleminin bitiminde ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, aplikasyon krokisini aldığına dair imzalar.
 • İşlem kadastro müdürlüğü tarafınca yapılmışsa; aplikasyon krokileri 2010/20 sayılı genelgenin 16’ncı madde 1’inci fıkrasında belirtildiği şekilde arşivlenir.
 • İşlem lisanslı yazıhane tarafından yapılıyorsa Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Büroları hakkındaki Yönetmelik madde:42 ve 2010/13 sayılı genelgenin 51’inci maddesi gereğince arşivlenir.
 • Ek olarak yine aynı Yönetmeliğin 42/2’inci maddesi gereğince Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği her ayın beşine kadar kadastro müdürlüğüne verilir.
 • İşlem Lisanslı ofis tarafından yapılıyorsa; o yıl için belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.
 • İşlem kadastro müdürlüğü tarafınca yapılıyorsa; aplikasyon için, işlem tarihinde uygulanmakta olan döner ana para hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonrasında talep alınır. Bu bedelin ödenmemesi halinde işlemler kayıt altına alınmaz.
 • Taşınmazın bulunmuş olduğu yer haricindeki, kadastro müdürlüklerine talepte bulunulması durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüğü tarafından rotatif ana para ücreti öğrenim edilir.
 • rotatif sermaye hizmet bedeli alınmaması lüzumlu taleplerde; İstem belgesinin "tutarı" bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.)

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM