Telefon
WhatsApp
  • 01 Mayıs 2021, 22:03
Halihazır Harita Hizmetleri

Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve insan eli ile yapılmış her türlü objenin (yollar,binalar,enerji nakil hatları vb.) kanun ve yönetmelikler hükmünde ölçülmesi ve mevcut durumunun kağıt üzerinde gösterilmesi işlemine Sayısal Halihazır Harita denir.

Halihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum anlamına gelir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita’da nirengi, Rs noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak haricinde kalan yerlere ilişkin yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına gore 1/1000 yada 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Halihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum anlamına gelir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita’da nirengi, Rs noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ilişik yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, ortalama 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği bölgeler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar.Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen öteki projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce yada İller Bankasınca yapmış oldurılan büyük ölçekli haritalar da Halihazır Harita olarak adlandırılır.

Şehir Plancıları çalışmalarını planı yapılacak alanda kalan binaların, yolların, elektrik hatlarının, derelerin,tepelerin vb. Konumlarını gösteren ölçekli bir harita üzerinde yaparlar. İmar Planlarında belirtilen esaslardan; konut alanları, park alanları, dini tesis alanları, yollar Halihazır Haritalar olmadan tamamlanması mümkün olamamaktadır.Halihazır Harita’da nirengi, poligon noktaları, Rs noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, haricinde kalan bölgelere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır Haritalar, ” 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik ” esaslarına nazaran 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

İmar Planı sınırları haricinde kalan yerlerde yapılacak olan konut veya iş yeri yapılarının ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planının dolayısıyla da Halihazır Haritasının hazırlatılması gerekmektedir. Halihazır haritalar yapılmış amacı ve sunulacağı kurumlara göre, o müessese ve amaca yönelik şartnamelere nazaran yapılmak zorundadır.Halihazır harita ölçümlerinin onaylanma süresince kurumlarca halihazır harita raporu, ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgeleri, koordinat özet ve çıktıları, GPS denetim raporu, GPS ghasret planı (kinematik gözlemler için ölçü güzergah planı), GPS ölçme kayıt çizelgesi, dengeleme hesap ve sonuçları, açı, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları, kontrol noktaları ve röper krokileri, ölçü krokileri, denetim noktaları kanavaları ve dönüşüm katsayıları şeklinde birçok parametre aranmaktadır.

Ek olarak halihazır haritalar, yapısı gereği hassas ölçüm gerektiren haritalardır. Halihazır ölçüm sonucunda, alınan koordinat ve kot değerleri esas alınarak, baraj, tesis ve benzeri yapılar inşa edilmekte ve bu verilere gore dizayn edilmektedir.GES ( Güneş Enerji sistemleri), RES (Rüzgar Enerji Sistemleri), HES işlemleri, kamulaştırma, imar planı, plansız alanlarda yapılaşma ve bir çok iş kolu için öncelikle olmazsa olmaz altlık haritalardır.

İmar uygulamaları, yol projeleri, enerji projeleri, mühendislik uygulamaları ve diğer proje çalışmalarında BÖHHBÜY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita detayları Üretim Yönetmeliği’ne) bağlı kalınarak Sayısal Halihazır Harita kullanılır.Sayısal Halihazır Haritalar , Sayısal Şeritvari Haritalar , Sayısal Topografik Haritalar , Kadastral Haritalar , Kamulaştırma Haritaları , Maden Haritaları , Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları , Orman ve Amenajman Haritaları , Tematik ve Vektörel Haritalar

Bir yerin halihazır harita yapılma isteği projeden projeye göre değişmektedir. Örnek olarak, bayındır uygulaması yapılacak bir bölge ise zemindeki mevcut binaların korunması, kesin sınır içeren yerlerin belirlenmesi gibi nedenlerden ötürü yapılması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, kentsel dönüşüm için programlanan bir projede parsel ve malik sayıları çok olan bölgelerde kimin ne kadar yer kullandığını, yola göre konumlarını detaylı öğrenmek için halihazır harita üretimi yapılmaktadır.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM