Telefon
WhatsApp
  • 15 Ekim 2020, 00:02
İfraz - Tevhid Hizmetleri

İfraz ve Tevhit

                Parselin bölünerek ayrılması işlemi ifraz, parselleri birbirinden ayırmak ve arazi ile arsa düzenlemesine uygun olarak planla belirlenen parselin ifraz edileceği hatta da ifraz hattı deniyor. Tevhit ise parsellerin birleştirilme işlemi oluyor. Yeni yönetmelik kapsamında ifraz ve birleştirme işlemlerine yönelik açıklamalar bulunuyor.

Yönetmeliğe bakılırsa İfraz ve tevhit

                Parselasyon planı bulunan yerlerde, daha sonrasında plan değişikliği veya revizyonu yapılması halinde bu planlar ile belirlenen; umumi hizmet alanına isabet eden taşınmazlar ile bayındır istikameti önünde kalan donatı alanları, kamu eline geçmeden birleştirme ve salgı yapılamaz.

                Bir bayındır adasında, mevzuatına uygun binalar dikkate alınarak ve yeni inşa edilecek binaların şematik konumu çizilerek ada bazında etüt yapılıp, ada içindeki parsel dağılımının yapıların estetiği ve sokak siluetini bozmayacak şekilde olduğu ortaya konulmadan, ifraz ve tevhit işlemi yapılamaz.

                Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde resen birleştirme ve salgı yoluyla işlem meydana getirmeye ilgili yönetim yetkilidir.

                İmar planı ile mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi bulunmayan parseller ifraz edilemez.

                İmar planı ile kapanan yollarda kalan, yola cephesi olmayan parsellere bayındır yoluna cephe sağlayacak şekilde arazi düzenlemesi yapılmadan kapanan yollar, ifraz ve tevhide mevzu edilemez yada ayrı bir parsel olarak değerlendirilemez.

                Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar şeklinde tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden bayındır planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara bakılırsa yapı yapılması yasaklanan alanlar salgı edilemez, bu şeklinde yerlerde arazi takviyesine matuf tesisler harici yapı yapılamaz.

                Sadece, bir tek bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parsellerin yapılaşmaya uygun kısımları ; Bu fıkradaki nedenlerle ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlarda kalan parsellerin yasaklamaya doğal olarak olmayan kısımları,

                İmar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp ziraat yapılacak alanların yasaklamaya tabi olmayan kısımları besin, ziraat ve Hayvancılık il müdürlüğünün görüşü alınarak, ifraz edilebilir.

                Aşama hattı belirlenen yerlerde bayındır planında aksine bir yargı yoksa salgı ve birleştirme mecburi değildir. Sadece aşama hattı belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhit talepleri aşama hattı dikkate alınarak gerçekleştirilir.  Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin yapılması için ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yüzünden bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar bu Yönetmelikteki salgı şartlarına tabi değildir.

                Aynı yapı düzenı ve kullanım kararına sahip parsellerin birleştirme edilmeleri halinde uygulama bayındır planında; birleştirme sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, birleştirme öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez. Plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok düzenında olan parsellerin tevhidi halinde, birleştirme öncesi parsellerin blok ölçüsü ile belirlenmiş inşaat alanı hakları toplamı aşılamaz.

                Yapı düzenı yada kullanım kararı birbirinden farklı parseller ve farklı yollardan cephe alan ara parseller ile imar planında salgı hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edilemez.

                İmar adasındaki aynı yada farklı yapı düzenı bulunan parsellerin bahçelerinin daha etkin kullanabilmesi amacıyla; ilgili parsel maliklerinin muvafakati alınmak, her bir parsel sınırı korunmak ve bu sınırlara bakılırsa planda verilen yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, birleştirme koşyüce olan kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller birleştirme edilmeksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine şerh düşülerek açık veya tamamen gömülü olmak ve dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygulaması yapılabilir.

                Aynı yoldan cephe alan ve aralarında 3.00 metre ve daha çok kot farkı bulunan imar parsellerinin tevhidi halinde parsellerin bitiştiği sınırda bu Yönetmeliğe gore aşama yapılması ve kat adedinin ve bina yüksekliğinin, her kademenin kendi içinde değerlendirilmesi zorunludur.

                Maliklerinin talebi üzerine mevcut bitişik parsellerde, uygulamayı kolaylaştırmak ve birbirleri ile olan sınırlarının düzeltilmesine yönelik ifraz ve birleştirme işlemlerinde, parsel sayısı değiştirilmemek kaydıyla, bu Yönetmelikte bahsedilen asgari ifraz şartları aranmaz. Uygulama imar planı ile farklı kat adedi veya yükseklik getirilmiş bayındır parselleri birleştirme edilmiş olduğu takdirde birleştirme edilen parsellere verilen yükseklik değerleri aşılamaz, birleştirme edilen parsellerin kesiştiği sınırda plan kararına uygun kademe yapılır.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM