Telefon
WhatsApp
  • 13 Ekim 2020, 12:42
Sınırlandırma Harita Hizmetleri

Sınırlandırma Haritaları

                Kadasto Haritalarının tekrar Düzenlenmesi Yönetmelik hükümlerine gore uygulama alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenleniyor. Sınırlandırma çalışmalarında yararlanılmak maksadıyla kadastro paftasının kopyası üzerine malik adları yazılıyor.

                 Çok malikli parsellerde bir malikin adı ile "müşterekleri" ibaresi yazılmak suretiyle belirtilir.Bu krokide, zeminde mevcut tüm tesis ve yapılar özel işaretlerine uygun olarak gösterilir, bunlardan tapuda tescilli olmayanlar, sınırlandırma krokisinin düşünceler sütununda ilgili olduğu parsel numaraları ile belirtilir.

                Tapulama veya kadastrodan sonra açılan ancak, tapu sicilinde terk işlemi yapılmamış ve ilgililerince muvafakat verilmemiş olan kamuya ait yol, dere, ark ve benzeri yerler ölçülerek, sınırları sınırlandırma ve ölçü krokisi ile yeni paftasında kesik çizgilerle gösterilir.

 Ölçü ve geçici çizimler

                Sınırlandırma krokisinde gösterilen sınırlar ile yapı ve tesisler ölçülerek ölçü krokisi düzenlenir ve elde edilen bu değerlere gore pafta zemin incelemesi için geçici çizimler yapılır. Meydana getirilen ölçü sonucu elde edilen nokta koordinatları, kadastro teknik mevzuatına nazaran üretilir.

                 Sınırlandırma krokisinde gösterilen durağan, geçerli sayılabilecek ve zelzele sonucu oluşan sınırlar esas alınarak;

  • Geçerli sınırlarda; paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere gore,
  • Belirsiz sınırlarda; dengeleme plânına bakılırsa,
  • Çekişmeli sınırlarda; kadastro teknik belgeleri veya dengeleme plânına nazaran,
  • Değişebilir sınırlarda; sabit yada geçerli ya da dengeleme plânı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak, bu taşınmaz, kadastro esnasında kayıt miktarı veya iktisap miktarı esas alınarak tespit yapılmış ise tapuda kayıtlı yüzölçümüne nazaran; yoksa pafta ile teknik belgelerine nazaran, sınır belirlemesi yapılır.

                Uygulama çalışmaları esnasında, sınırları tapuda kayıtlı yüzölçümlerine göre oluşturulacak parsellerin öncelikle pafta tersimatı denetim edilir. Kontrol sonucu, tersimat hatası varsa olması gereken duruma göre, tersimat hatası yoksa mevcut duruma gore yeni yüzölçümleri hesaplanır ve kayıtlı yüzölçümleri ile karşılaştırılır.

                Bu karşılaştırma sonucu, yeni hesaplanan yüzölçümleri esas alınır, genişletilmeye elverişli sınırı bulunan parsellerde ise önceki kayıt miktarına yada zilyetlik esaslarına gore tespit edildiğinin anlaşılması halinde, bu husus uygulama raporunda açıklanarak, miktar fazlası kısım için ilgili maliye kuruluşuna informasyon verilir.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM